Integritetspolicy för KG Knutsson AB hittar du här

 

Allmänna köp- och leveransvillkor för produkter- och tjänster från KG Knutsson AB

Gäller från och med 2015-10-18

 

KG Knutsson AB (KGK) (556075-1975), 19181 Sollentuna

KGK tillhandahåller en tjänst för arkivering, analys och rapportering av data genererade av GPS-enheter monterade i fordon. KGK levererar tjänsten och lösningar till kunder i ett koncept med beteckningen ”Easyroad”. I Easyroadkonceptet ingår även en OBD-enhet för fordonsanslutning.

Kundtjänst/Support:

Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst och support kan du fylla i formuläret på denna sida. Support och felavhjälpning är kostnadsfri för våra kunder. Du kan hitta de vanligaste frågorna och svaren på easyroad.se. Det går även bra att maila till E-post: support@easyroad.se

 

Garantier:

KGK bär ansvaret för att Easyroadtjänsterna fungerar under avtalsperioden förutsatt att hårdvara och mjukvaruapplikationer har installerats och används korrekt under hela avtalstiden.

För eventuella returer av felaktiga enheter skall återförsäljare och KGK först kontaktas, endast KGK kan bedöma om något av enheten eller systemet är felaktigt. Urmontering av enheten åligger kunden.

Vår garanti gäller ej vid skador förorsakade av yttre förhållanden som KGK inte rår över. I sådana fall står kunden för kostnaden för ny enhet. Detta gäller även vid förlorad/stulen enhet. Pris per styck för ny enhet är 1500 kronor exklusive moms.

 

Beställningsinformation:

När du genomfört en beställning skickas en beställningsbekräftelse till den e-postadress du uppgav i beställningsformuläret samt att du erhåller en beställningsbekräftelse på hemsidan. Om något är fel i beställningen bör du kontakta oss omedelbart via formuläret på sidan ”kontakta oss”.

 

Leverans vid beställning från easyroad.se:

KGK använder PostNord. Leveranstiden 1-3 arbetsdagar. Beställningar som läggs på helgdagar skickas normalt helgfri vardag därefter.

Du måste enligt svensk lag alltid meddela oss vid nyttjande av ångerrätt, reklamation eller retur av din beställning.

Om det skett förseningar i din leverans (utan att vi meddelat dig om längre leveranstid) så ska du kontakta oss direkt via e-post: support@Easyroad.se.

 

Avtalsperiod:

Abonnemanget startar från det att enheten registrerats i Easyroad. Abonnemanget är förbetalt i 36 månader från registreringstillfället. Uppsägningstiden är tre (3) månader om inte annat skriftligen avtalats.

Betalning på easyroad.se:

Bank/Kreditkort

Vi accepterar marknadens vanligaste bank- och kreditkort som t. ex. VISA, MasterCard. Fyll i ditt kortnummer och kortets giltighetstid, samt kortets CVV2/CVC-kod. Pengarna dras direkt och leverans sker, om transaktionen inte kan genomföras kommer du erhålla ett meddelande att vi inte kunna leverera din beställning

Vår samarbetspartner för kort- och direktbetalning är DIBS.

 

 

Ångerrätt vid köp från easyroad.se:

Som konsument (privatperson) har du 14 dagars lagstadgad ångerrätt från det att du tagit emot en vara. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

 

Observera dock att det finns undantag där ångerrätten inte gäller. Detta regleras i Kap 2, 11 § och innefattar bland annat:

– En tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen, till exempel abonnemang.

 

För att nyttja din ångerrätt behöver du ångra dig muntligen eller skriftligt inom denna tidsram till vår kundtjänst/support. Då det är konsumenten som är ansvarig för att produkten är välpaketerad och når KGK i oskadad så rekommenderar vi att du kontaktar vår kundtjänst/support i samband med att du ångrar dig, innan produkten returneras.

Företag inte har ångerrätt.

 

Reklamation:

Meddela varför du inte godtar varan samt ange på vilket sätt du anser att varan är felaktig till via e-post: support@easyroad.se. Meddela alltid eventuell reklamation snarast möjligt

Uppsägning av avtal:

Uppsägning av detta avtal skall ske skriftligen. Uppsägning skall ske minst en månad före avtalsperiodens utgång. Uppsägningen gäller från utgången av avtalsperioden.

 

Kontraktsbrott:

Båda parter kan säga upp avtalet med omedelbar verkan under särskilda omständigheter som medför kontraktsbrott. Till särskilda omständigheter räknas bland annat kundens oförmåga att betala eller upprepade försenade betalningar.

 

Vid händelse av att betalning inte har inkommit i rätt tid och heller inte senast 14 dagar efter att KGK eller ombud har skickat skriftlig påminnelse om detta, är KGK berättigad att:

– Säga upp avtalet med omedelbar verkan

– Att kräva betalning för utestående belopp

 

Vid force majeure upphävs KGKs åtaganden i förhållande till avtalet. Till force majeure räknas i detta sammanhang händelser som är utanför KGKs kontroll som i allt väsentligt hindrar KGK att uppfylla sina åtaganden och som KGK inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingång och vars följder KGK inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. KGK förbinder sig att så snabbt som möjligt meddela kunden om detta. Kundens förpliktelser rörande avtalet upphävs i den period då KGK förpliktelser undantagits. Dock ger kortvariga tillfällen av Force majeure inte kunden rätt att kräva reduktion i priset.

 

Rättigheter och förpliktelser vid upphörande av avtal:

När avtalet har upphört att gälla åligger det kunden att lagra data som önskas sparas. KGKs ansvar för lagring av data i Easyroad slutar gälla när avtalet har upphört.

 

Muntliga avtal:

Alla ändringar i avtalet skall vara skriftliga.

 

Tvist:

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Alla oöverensstämmelser som eventuellt uppstår mellan parterna skall i första hand försöka lösas genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas skall tvist av detta avtal slutligt avgöras genom skiljeförfarande enligt reglerna för Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall bestå av en skiljeman.